Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ PRIMARY είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ. Είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ISO/IEC 17024:2012.

UniCert PRIMARY

Το UNICERT PRIMARY πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.