Πιστοποιητικό Πληροφορικής UniCert

Τι είναι το UniCert

Το Πιστοποιητικό Πληροφορικής Γνώσης & Χειρισμού Η/Υ PRIMARY είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Είναι αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης είναι διαπιστευμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

UniCert PRIMARY

Το UNICERT PRIMARY πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Οι σχετικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι : Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων – Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα – Υπηρεσίες Διαδικτύου – Βάσεις Δεδομένων – Παρουσιάσεις

UniCert PRIMARY Διαθεματικό

Το UNICERT PRIMARY Διαθεματικό πιστοποιεί τις γνώσεις ενός μέσου χρήστη, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται ικανοποιητικά τις βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ώστε να είναι αποτελεσματικός τόσο στην εργασία όσο και την προσωπική του χρήση.

Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εξέτασης εστιάζεται στο γεγονός ότι ο υποψήφιος εξετάζεται στις παραπάνω ενότητες κατά τη διάρκεια μίας και μόνο εξεταστικής περιόδου.

Οι σχετικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι : Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα – Υπηρεσίες Διαδικτύου

Πιστοποιητικό Πληροφορικής UniCert Advanced

Το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποδεικνύει η κατοχή του Advanced περιλαμβάνει προηγμένα χαρακτηριστικά των εφαρμογών του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office, τα οποία αυξάνουν την παραγωγή έργου.


Επιλέξτε πιστοποίηση μεταξύ PRIMARY ή Advanced. Ή κάντε το δικό σας συνδυασμό ενοτήτων και αποκτήστε ένα πιστοποιητικό στα μέτρα σας. Τα μαθήματα που γίνονται στη σχολή καλύπτουν τις ανάγκες και δεν είναι απαραίτητη η μελέτη ή εργασία στο σπίτι.

Μαθήματα από το σπίτι

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας στο χώρο της σχολής, τα μαθήματα μπορούν να γίνουν και από το χώρο του υποψηφίου μέσω e-Learning. Με πρακτική εξάσκηση και test προσομοίωσης εξετάσεων με την καθοδήγηση μας.