Γνωσιακά αντικείμενα ECDL GDPR

Η ενότητα ECDL GDPR περιλαμβάνει:

Κατανόηση των βασικών εννοιών σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους.

Ικανότητα αντίληψης της λογικής, των στόχων και της έκτασης της δέσμης μέτρων του GDPR.


Δυνατότητα περιγραφής των σπουδαιότερων σημείων του GDPR τα οποία σχετίζονται με τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Κατανόηση των δικαιωμάτων των ατόμων όσον αφορά στα προσωπικά τους δεδομένα.


Κατανόηση ότι οι πρακτικές και οι μέθοδοι μιας εταιρείας πρέπει να υπακούν στις αρχές διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων.

Ικανότητα περιγραφής των βασικών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που χρειάζονται για τη συμμόρφωση μιας επιχείρησης.

Γνώση της αντιμετώπισης παραβιάσεων δεδομένων, αλλά και των συνεπειών ελλιπούς συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας.

Σχολιάστε