Γνωσιακά αντικείμενα ECDL Advanced

Επεξεργασία κειμένου [Word Advanced]

Χρήση εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου για δημιουργία εγγράφων χρησιμοποιώντας πολύπλοκες λειτουργίες και προχωρημένες δεξιότητες. Αποδοτική εργασία υψηλού επιπέδου, παραγωγή ποικίλων αποτελεσμάτων επεξεργασίας κειμένου και πολύπλοκα έντυπα.
Μορφοποίηση και σχεδίαση προσφορών που περιλαμβάνουν πίνακες, φόρμες και γραφικά. Χειρισμός εργαλείων, όπως οι μακροεντολές και ολοκλήρωση προχωρημένων εργασιών συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Βάσεις Δεδομένων [Advanced Database]

Κατανόηση σε βάθος του συνόλου των δυνατοτήτων της σχετικής εφαρμογής για επεξεργασία Βάσεων Δεδομένων χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες δεξιότητες. Χρήση των βάσεων δεδομένων για οργάνωση, προβολή και παρουσίαση των πληροφοριών των βάσεων χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων.
Αντίληψη της ποικιλίας των μεθόδων με τις οποίες μπορούν να συσχετιστούν και να οργανωθούν τα δεδομένα. Δημιουργία και χρήση απλών μακροεντολών, εισαγωγή / εξαγωγή και επεξεργασία δεδομένων.

Παρουσίαση [Advanced Presentation]

Κατανόηση σε βάθος όλων των βασικών αρχών που λαμβάνονται υπόψη για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό παρουσιάσεων. Δημιουργία παρουσιάσεων που απαιτούν τη χρήση προχωρημένων δεξιοτήτων και μορφοποίηση διαφανειών χρησιμοποιώντας απαιτητικές τεχνικές διάταξης.
Επεξεργασία διαγραμμάτων και γραφημάτων, καθώς και εμπλουτισμός εργασίας χρησιμοποιώντας εργαλεία εικόνων και σχεδίασης για τροποποίηση αντικειμένων και εικόνων. Χρήση μακροεντολών που αναφέρονται στην εφαρμογή πολυμέσων.

Υπολογιστικά Φύλλα [Advanced Spreadsheets]

Χρήση της εφαρμογής για δημιουργία Υπολογιστικών Φύλλων ανώτερου επιπέδου. Αποδοτική εργασία και επεξεργασία καθώς και επαύξηση αριθμητικών δεδομένων, κειμένων και γραφημάτων.
Ταξινόμηση και σύνδεση δεδομένων, καθώς και σχεδίαση ερωτημάτων. Πραγματοποίηση προχωρημένων μορφοποιήσεων και χειρισμών σε γραφήματα και σχήματα, δημιουργία λογικών, στατιστικών και μαθηματικών συναρτήσεων, χρήση των διαθέσιμων εργαλείων ανάλυσης και ελέγχου και, τέλος, καταγραφή και εκτέλεση απλών μακροεντολών.

Σχολιάστε